CAPÍTOL I
Denominació, objectius i domicili
Article 1

La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes d’Escoles Cristianes del Bisbat de Lleida està constituïda a la població de Lleida, acollida als articles 22 i 27 de la Constitució Espanyola de 1978, i es regeix pels presents Estatuts, per la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, Decret 202/1987 de 19 de maig del Departament d’Ensenyament i disposicions d’aplicació restants.
Article 2

Són objectius de la Federació:
La representació de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes Federades davant els organisme públics i privats.
Donar suport a les gestions que realitzin les Associacions federades envers les autoritats i organismes oficials, sempre que concordin favorablement amb els interessos de la resta d’Associacions.
Donar suport i assistència a les Associacions federades i, en general, als pares i tutors en tot el que es refereixi a l’educació dels seus fills.
Promoure la constitució d’AMPA als Centres docents i en els medis socials idonis.
L’Afirmació dels principis i exigències de l’escola cristiana en una societat democràtica i pluralista que sigui solidària amb les que hi ha al país, fidels a Catalunya i amb criteris de servei públic.
L’afirmació del dret de les mares i pares a escollir el tipus d’educació que s’haurà de donar a llurs fills, d’acord amb la “Declaració Universal dels Drets Humans”, “Pacte Internacional” a la ONU, “Convenció de la UNESCO” i la “Convenció Europea dels Drets Humans” i les llibertats fonamentals del Consell d’Europa, i que tot això sigui una afirmació del principi de llibertats escolars igual per a tots els ciutadans.
Donar suport a la distribució justa dels béns de cultura, sense privilegis per a cap grup o classe socials, que inclou, però una atenció especial vers els més febles, que sempre serà prioritària i defensada per la Federació.
Promoure, col·laborant si cal amb els organisme públics i privats, l’establiment de la justícia i la llibertat en general en la nostra societat, i, particularment, en les escoles, i una planificació eficaç de l’educació que sigui adequada a les peculiaritats de Catalunya.
Propugnar la dignificació i el reconeixement humà, social i econòmic de tots els qui treballen a les escoles, i la integració en aquestes, de tots els qui formen la comunitat educativa: pares, promotors, educadors i alumnes.
Afirmar el caràcter cristià de la família, la comunitat familiar i els valors evangèlics que s’hi han d’inserir, i perfilar el model de família cristiana i les noves formes que la convivència familiar haurà d’adoptar en la nostra societat.
Realitzar les accions públiques que es considerin en defensa dels interessos familiars, presos en el sentit més ampli, amb participació representativa en organismes i institucions que actuïn en aquest sentit.
Promoure la participació i representació de les mares i pares d’alumnes en els Consells Escolars d’àmbit municipal i regional.
Col·laborar amb d’altres Federacions àdhuc confederant-se.
I, en general, tots aquells que serveixin al compliment de la finalitat i a l’interès general de les associacions membres.
La present entitat es constitueix sense ànim de lucre.
Article 3

El domicili de la Federació queda fixat a la ciutat de Lleida, Palau Episcopal carrer del Bisbe núm. 1, i el seu àmbit d’activitats es circumscriu principalment a la demarcació que coincideix amb el Bisbat de Lleida.

CAPÍTOL II
Dels socis
Article 4

Seran membres de la Federació totes aquelles Associacions de Mares i Pares d’Alumnes que manifestin expressament llur decisió de pertànyer a ella i contribueixin al seu sosteniment amb les quotes legalment establertes i acceptin la totalitat d’aquests Estatuts.

L’admissió dels membres és facultat de la Junta Directiva.
Article 5

La sol·licitud d’ingrés a la Federació es farà per mitjà d’escrit dirigit a la Junta Directiva, acompanyat d’un certificat de l’Acta de l’AMPA sol·licitant en que consti l’acord d’ingressar a la Federació. S’hi haurà d’adjuntar còpia dels Estatuts, expressió del nombre d’associats i relació nominal dels membres de la Junta Directiva.
Article 6

En l’Assemblea de la Federació, el representant de cada Associació Federada, serà el seu President o la persona de la Junta que la pròpia Junta Directiva delegui per escrit. Aquesta credencial s’haurà d’exhibir quan ho requereixi la mesa de l’Assemblea i, en qualsevol cas, abans d’una votació.
Article 7

Es causarà baixa de la Federació per algun dels motius següents:
Renúncia voluntària comunicada per escrit adreçat al President.
Manca de pagament de les quotes que s’estableixin reglamentàriament.
Variació o incompliment manifest dels objectius establerts als Estatuts particulars de cada Associació.
Actuació en contradicció evident amb la política i els interessos conjunts o amb els objectius adoptats per la Federació en Assemblea.
Article 8

Quan una Associació Federada, per qualsevol circumstància degudament justificada, s’inclogui en alguns dels motius esmentats de Baixa, s’incoarà un expedient en el qual, preceptivament, haurà d’ésser escoltada.

L’Associació afectada per l’expedient podrà recórrer contra la decisió de la Junta Directiva de la Federació, a l’Assemblea General primera que es celebri, per escrit, exposant degudament les seves raons.

El President de la Federació, o aquell a qui es delegui, haurà de donar compte de l’escrit de recurs a l’Assemblea i sol·licitat, prèvia exposició de l’expedient incoat, la decisió de l’Assemblea.
Article 9

Els drets de les Associacions Federades són:
Participar en els Assemblees que es convoquin, amb veu i vot.
Elegir i ésser elegit per a qualsevol càrrec de la Federació.
Presentar proposicions, projectes o suggerències a debat en l’Assemblea, i sol·licitar informació sobre les activitats de la Federació.
Examinar i comprovar els llibres de comptabilitat, l’estat de comptes i el balanç anual.
Presentar mocions de censura o aprovació a l’actuació de la Junta Directiva o dels Òrgans de Govern o de qualsevol dels seus membres.
Rebre ajuda de la Federació per la defensa dels interessos propis en tot el que es relacioni amb el compliment dels seus fins, dins els canals establerts per la legislació vigent.
Participar en tots els actes o activitats que organitzi la Federació.
Article 10

Els deures de les Associacions Federades són:
Complir els acords reglamentaris adoptats per la Federació, a través dels seus distints òrgans de govern un cop hagin estat refrendats per l’Assemblea.
Contribuir al sosteniment de la Federació i de les seves activitats amb les quotes que s’estableixin reglamentàriament.
Col·laborar al major prestigi de la Federació i al millor compliment dels seus fins.
Mantenir exactament informada la Federació de qualsevol variació dels estatuts propis, així com de la composició de la Junta Directiva i del nombre d’associats.

CAPÍTOL III
Òrgans de Govern i Consultius
Article 11

La Federació es regirà pel sistema d’autogovern i pel principi de representativitat, a través dels Organismes següents:
De Govern:
Assemblea General.
Junta Directiva.
Consultius:
Plenari de Presidents que tindrà caràcter consultiu pels afers que la Junta cregui importants i que es constituirà d’acord a l’article 28 d’aquests Estatuts.
SECCIÓ I.- De l’Assemblea General
Article 12

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de la Federació, està constituïda per la totalitat dels membres de la Federació. Es reunirà una vegada l’any amb caràcter ordinari i, extraordinàriament, sempre que ho acordi la Junta Directiva o ho demani un cinquena part de les Associacions Federades per mitjà d’un escrit adreçat al President, degudament autoritzat amb les signatures corresponents, en el qual, de manera raonada, s’exposi el motiu de la convocatòria.
Article 13

Els càrrecs de President i Secretari de l’Assemblea General recauran en els qui ho siguin de la Junta Directiva de la Federació. En cas d’absència obligada d’algun d’aquests, seran substituïts, el President pel Vicepresident i el Secretari pel Vocal de més edat.
Article 14

L’Assemblea serà convocada per la Junta Directiva i, en nom d’ella pel President, amb 15 dies d’antelació com a mínim, per mitjà d’un avís particular dirigit a cadascuna de les Associacions Federades, fent-hi constar els assumptes que hauran d’ésser sotmesos a deliberació per l’Assemblea general, a través de l’Ordre del Dia corresponent.
Article 15

1.- Correspon a l’Assemblea General Ordinària:
Examinar i aprovar, si s’escau, l’estat de comptes de la Federació.
Examinar i aprovar, si s’escau, la memòria anual de la Junta Directiva, que comprendrà una exposició de les gestions dutes a terme prop dels organismes públics o privats i de les autoritats, del resultat d’aquestes gestions, i també de les activitats realitzades per la Federació.
Examinar i aprovar, si s’escau, el pressupost anual de despeses i ingressos de l’exercici següent i les quotes que proposi la Junta Directiva.
Elegir els membres de la Junta directiva. Quan es tracti de vacants produïdes abans de finalitzar el període de mandat de la Junta, els elegits ho seran tan sols fins que s’acompleixi el termini que resta per a la primera renovació, d’acord amb l’article 18 d’aquests Estatuts.
Votar les mocions d’aprovació o de censura de les activitats de la Junta Directiva o dels òrgans de govern de qualsevol dels seus membres.
Confirmar o rebutjar les baixes proposades per la Junta Directiva que hagin estat reconegudes per les Associacions afectades, segons preveu l’article 8 d’aquests Estatuts.
Decidir les resolucions que presenti la Junta Directiva.
2.- Correspon a l’Assemblea General Extraordinària:
Aprovar, si s’escau, el Reglament de Règim Intern que proposi la Junta Directiva per a un millor desenvolupament de tot el que es preveu en els Estatuts, sense que aquest pugui ser contravingut.
Acordar la modificació i la reforma dels Estatuts.
Acordar la dissolució de la Federació.
Tot allò que no estigui expressament reservat a la Assemblea General Ordinària.
Article 16

L’Assemblea es considerarà constituïda amb qualsevol que sigui el nombre d’assistents. Perquè els seus acord siguin vàlids bastarà la majoria simple dels vots de les Associacions presents o representades.

El vot del President serà de qualitat i resoldrà els empats que es puguin produir.

SECCIÓ II.- De la Junta Directiva
Article 17

La Junta Directiva de la Federació estarà integrada per tants membres com Associacions Federades hi hagi, ostentant els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i vocals. Tots els càrrecs directius són honorífics i gratuïts.

Tindrà la consideració d’òrgan de govern i d’execució de les disposicions emanades de l’Assemblea General.

A la Junta Directiva podrà assistir, amb veu però sense vot, un Consiliari nomenat per l’Ordinari de Lleida segons l’article 31 d’aquests Estatuts.
Article 18

El període de mandat de la Junta Directiva serà de tres anys, rotant-se els càrrecs en la reunió de l’Assemblea General Ordinària.

Els membres de la Junta Directiva cessaran en els seus càrrecs quan ho facin en la Junta Directiva de l’Associació Federada a la que pertanyen, essent substituïts en el mateix càrrec i temps per un altre membre designat per l’Associació. També cessaran quan l’Associació a la que pertanyin causi baixa a la Federació.
Article 19

Tots els càrrecs seran gratuïts i llur actuació tindrà la consideració de servei a les Associacions Federades.
Article 20

Tots els membres de la Junta Directiva podran ésser reelegits en els càrrecs.
Article 21

1- La Junta Directiva actuarà en Ple o en Permanent. En el primer cas es reunirà almenys una vegada al trimestre i quan ho disposi el President, ja sigui per iniciativa pròpia o quan ho demanin, com a mínim, la tercera part dels seus components.

Tots els membres tenen veu i vot en totes les qüestions que es tractin. El vot del President és de qualitat i resoldrà els empats que es puguin produir. Serà obligatòria l’assistència a les sessions de la Junta Directiva i, en el cas de no poder assistir-hi, es comunicarà al President sense que sigui delegable el vot en un altre membre de la Junta Directiva.

La manca d’assistència a tres reunions de la Junta sense justificació, serà motiu de baixa en el càrrec.

No obstant el disposat als paràgrafs anteriors, cada Associació Federada podrà designar un segon representant que substituirà al primer en el seu càrrec en cas de necessitat, el qual ho haurà comunicat prèviament a la Junta Directiva de la Federació.

2- Dins la Junta Directiva actuarà una Comissió Permanent composta pel President, el Vicepresident, el Secretari i el Tresorer, a fi que pugui resoldre les qüestions de tràmit que no hagin de menester la intervenció de la totalitat de la Junta, a la qual, tanmateix, en donarà compte a la primera reunió que es convoqui.
Article 22

Correspon a la Junta Directiva:
Convocar i fixar la data de celebració de l’Assemblea General i l’Ordre del Dia.
Organitzar i desenvolupar les activitats o les gestions acordes a l’Assemblea.
Promoure accions encaminades vers els fins de la Federació que es fixen en aquests Estatuts.
Representar les Associacions Federades davant els organismes públics i privats.
Redactar els pressupostos i balanços.
Regular el règim econòmic de la Federació, així com la seva organització administrativa.
Designar les comissions de treball i les seccions que es considerin oportunes i coordinar les seves tasques. Sempre que sigui possible, aquestes comissions seran presidides per un membre de la Junta Directiva.
Admetre, suspendre i donar de baixa els membres de la Federació, en la forma prevista als articles 4 a 8 d’aquests Estatuts.
Proposar a l’Assemblea les quotes ordinàries i extraordinàries que calqui.
Interpretar els presents Estatuts i els Reglaments de Règim Intern de la Federació, i vetllar-ne el compliment.
Exercir totes les funcions que li siguin delegades en l’Assemblea General, en compliment d’aquests Estatuts.
Article 23

Són funcions del President:
Ostentar la representació de la Federació davant de qualsevol autoritat, tribunals, organismes públics i privats.
Convocar l’Assemblea General, la Junta Directiva, la Comissió Permanent, el Plenari de Presidents i presidir les reunions.
Visar les Actes de les sessions i vigilar l’execució dels acords presos.
Subscriure contractes a nom de la Federació, atorgar poders a altres persones, interposar reclamacions en la via governativa i davant les jurisdiccions ordinària i especials, exercitar accions i oposar-hi excepcions.
Autoritzar els pagaments que realitzi la Federació.
Delegar les seves facultats en altres persones en forma que permeti la màxima eficàcia i la supervisió adequada.
Totes les que es dedueixin d’aquests Estatuts i dels acords de l’Assemblea.
Article 24

Correspon al Vicepresident:
Substituir el President en els casos d’absència per malaltia o motiu justificat.
Col·laborar en l’acció que desenvolupi el President a fi de poder substituir-lo sense que es produeixin buits en la continuïtat.
Actuar per delegació del President en la forma que acordi la Junta Directiva o que el President li indiqui.
Article 25

Correspon al Secretari:
Custodiar els llibres, documents i segells de la Federació, excepte els de comptabilitat.
Tenir al corrent el llibre de Registre de Socis, anotant-hi les altes i baixes que es produeixin.
Redactar les Actes de les Assemblees Generals, Juntes Directives, Reunions de la Comissió Permanent, Plenari de Presidents, de les quals en donarà fe i les firmarà amb el vist-i-plau del President.
Lliurar certificacions referents als llibres i documents de la Federació, amb el vist-i-plau del President.
Preparar, redactar i publicar, en el seu cas, la Memòria Anual.
Portar la correspondència que precisi mantenir la Federació.
Posar en coneixement de l’autoritat competent, amb el vist-i-plau del President, els acords presos per l’Assemblea General.
Qualsevol altra funció no específica que li encomani el President, la Junta Directiva o l’Assemblea General.
Article 26

Correspon al Tresorer:
Recaptar i custodiar els fons de la Federació.
Efectuar els cobraments i els pagaments que el President autoritzi, i anotar-los als llibres corresponents.
Tenir els comptes a disposició de la Junta Directiva a l’efecte d’intervenció.
Confeccionar el pressupost anual de despeses i preparar l’estat de comptes de cada exercici.
Article 27

Correspon al Vocal de més edat i al Vocal de menys edat, substituir respectivament al Secretari i al Tresorer, en els casos d’absència d’aquest per malaltia o altres motius justificats.

Correspon als Vocals exercir les funcions que assigni el President a cadascú, d’acord amb la Junta Directiva.

SECCIÓ III.- Del Plenari de Presidents
Article 28

És el màxim òrgan consultiu de la Federació i està constituït precisament pels Presidents o Vicepresidents, en cas de suplència, de totes les Associacions Federades. No podran ser substituïts per uns altres membres de la seva Junta.
Article 29

El convocarà el President de la Federació i quedarà constituït sigui quin sigui el nombre d’assistents.

Correspon al Ple de Presidents:
Emetre opinions sobre assumptes urgents i importants que el President de la Federació cregui oportú de sotmetre’ls.
Aconsellar sobre qualsevol tema que els proposi o que algun membre del Ple vulgui plantejar.
Aportar suggerències sobre qualsevol tema.
Les recomanacions preses en el Plenari de Presidents, no seran vinculants ni per la Junta Directiva ni per la Federació, mentre no esdevinguin acord d’una Assemblea General.
Article 30

La convocatòria es farà per escrit tramès amb set dies naturals d’antelació, al menys, a la data de la reunió. S’hi haurà d’incloure un avenç dels assumptes de consulta, i en la mateixa reunió, acordar el temari entre tots els assistents.

En casos d’extrema urgència, la convocatòria es podrà fer verbalment, per telèfon, o mitjançant telegrama, amb dos dies d’antelació a la reunió.

SECCIÓ IV.- Del Consiliari
Article 31

L’Ordinari de Lleida podrà nomenar ell mateix, un Consiliari de la Federació, que actuarà com a Delegat seu.

En assumptes que afectin qüestions doctrinals es demanarà opinió a l’Ordinari.

El Consiliari podrà assistir a les sessions de la Junta Directiva i de l’Assemblea amb veu però sense vot.

CAPÍTOL IV
Del Règim Econòmic
Article 32

Les despeses producte de l’adquisició de bens es destinaran íntegrament als fins contemplats en aquests Estatuts.

La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes d’Escoles Cristianes del Bisbat de Lleida (FAMPAEC) podrà tenir patrimoni propi i independent.
Article 33

Els recursos d’aquesta Federació, que inicialment manca de patrimoni, seran els següents:
Les quotes de les Associacions Federades.
Els interessos que produeixin els fons de la Federació, i també les subvencions o els donatius que les persones o els organismes públics o privats puguin concedir.
Qualsevol altre ingrés que s’arbitrin per mitjà de les activitats realitzades per la Federació, en la consecució dels seus fins.
Hom s’ajustarà al que disposa la llei vigent en matèria de límits pressupostaris.

CAPÍTOL V
De la Modificació dels Estatuts
Article 34

Els presents Estatuts només podran ser modificats per acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada amb aquesta única finalitat.
Article 35

Les propostes de modificació hauran d’ésser avalades per la Junta Directiva o per un mínim de 5 Associacions Federades. Les modificacions proposades hauran d’ésser aprovades per una majoria de les dues cinquenes parts de les Associacions Federades, presents o representades, en Assemblea General Extraordinària.

Les propostes de modificació s’hauran d’enviar juntament amb la convocatòria de l’Assemblea Extraordinària.

CAPÍTOL VI
De la Dissolució de la Federació
Article 36

La duració de la Federació s’estableix per temps indefinit i sols podrà dissoldre’s per acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada amb aquesta finalitat.

No podrà acordar-se la dissolució si un mínim d’un 25% de les Associacions Federades estan disposades a continuar la vida de la Federació i es comprometen formalment a assumir de forma solidària les obligacions per ella contretes.
Article 37

En cas de liquidació, actuarà com a Comissió Liquidadora l’ultima Junta Directiva en exercici i les Associacions Federades que es designin per aquest fi. Aquesta Comissió procedirà a l’alienació dels bens socials i amb el seu producte extingirà les càrregues de la Federació, destinant el sobrer, si n’hi hagués, a finalitats docents de l’Església Catòlica.
Article 38

Els membres de la Federació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.